سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

خلاصه منابع آزمون مبانی نظری تحول بنیادین 1402

خلاصه منابع آزمون مبانی نظری تحول بنیادین 1402

فرایند تربیت، اساسیترین جریان اجتماعی بشری و عامل اساسی تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی آن است که باید توسط نهادهای ذیربط اجتماعی پشتیبانی و هدایت شود . تربيت عبارت است از: فرایند تعاملی زمینه ساز تكوین و تعالی پیوستة هویت متربیان، به صورتی یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت ایشان در مسیرآماده شدن جهت تحقق آگاهانه واختیاری مراتب حیات طیبه در همة ابعاد.مبانی نظری تحول بنیادین
عمل تربيت فرايندی دو سويه است:
از یک سو عمل زمینه سازی توسط مربی است .

از سوی دیگر: عمل کسب توسط متربی است. تربیت را باید عملی جامع و یک پارچه، تدریجی، هماهنگ، فراگیر و همیشگی، مادام العمر و مشتمل بر تمام فرایندهای زمینه ساز تحول اختیاری و آگاهانة آدمی دانست که به مثابة امری واحد، با تكوین و تعالی پیوسته و یک پارچة تمام ابعاد فردی واجتماعی وجود انسان، به منزلة یک کل، سر و کار دارد. تربيت، در يک تقسيم بندی اعتباری به شش ساحت تقسيم ميشود:

-1 تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
-2 تربیت علمی و فناوری
-3 تربیت اجتماعی و سیاسی
-4 تربیت اقتصادی و حرفه ای
-5 تربیت زیبایی شناختی و هنری
-6 تربیت زیستی و بدنی .
مبانی نظری تحول بنیادین تربيت از منظر مراحل رشد متربيان:
-1 دورة جنینی
-2 دوره نوزادی
-3 دوره کودکی اول
-4 دوره کودکی دوم
-5 دوره اوائل نوجوانی
-6 دوره نوجوانی
-7 دوره جوانی
-8 دوره میانسالی
-9 دوره بزرگسالی
-11 دوره کهنسالی

 

راستی! نمونه سوالات تستی مبانی نظری تحول بنیادین رایگان را از اینجا دانلود کنید.

 

سند ملی آموزش وپرورش درافق چشم انداز بیست ساله

«-1 در بردارنده مبانی نظری، اهداف، اصول، مأموریت، چا لش ها، » چش مانداز و راهبردها ی تحول در نظام آموزش وپرورش می باشد با درنظر گرفتن نقش محوری برای ارزش ها و باورهای دینی و ملی در ترسیم جهت گیری های اساسی نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، بر تدوین عناصر سند ملی آموزش وپرورش براساس مبانی نظری برآمده از فلسفه آموزش وپرورش با الگوی اسلامی وایرانی تاکید کرده .»

توجه به شکوفایی فطرت همسو با رشد همه جانبه استعدادهای طبیعی و تنظیم متعادل عواطف وتمایلات توجه به نقش خاص جریان تربیت مبانی نظری تحول بنیادین در جهت ایجاد آمادگی برای تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعادتاکید بر حیث اجتماعی تربیت و نقش عوامل سهیم وموثر وارکان اجتماعی در آن توجه به چالش های فعلی و تحولات آینده) کم توجهی به خانواده ،سکولاریسم، بحران هویت،  نقش رسانه و…

فایل خلاصه را از باکس دانلود زیر دریافت کنید.

دانلود باکس

درس یاد

227 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !