سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

سوالات تستی روش ها و فنون تدریس آزمون استخدامی 1402

سوالات تستی روش ها و فنون تدریس آزمون استخدامی 1402

یکی از دروس و منابع آزمون استخدامی مربیان پرورشی 1402 ، روش ها و فنون تدریس است.

.تبدیل رفتار بالقوه به رفتار بالفعل چه نام دارد؟
الف.یادگیری
ب.توانایی
ج.عملکرد&
د.استعداد
۶۴ .کدام مورد صحیح نیست؟
الف.یادگیری وعملکرد با هم تفاوت دارند
ب.عملکردمتآثر از عواملی چون انگیزش.گرایش ومقتضیات و…است
ج.عملکرد ممکن است شاخص صحیح یا ناصحیح برای یادگیری باشد
د.یادگیری تغییری اشکار و قابل مشاهده هست&
۶۵ .تنها راه اندازه گیری وسنجش یادگیری چه میباشد؟؟؟
الف.توسل به مشاهده دقیق معلم
ب.توسل به مشاهده دقیق یادگیرنده&
ج.توسل به حرکات معلم
د.توسل به حرکات فراگیر
۶۶ .اگر رفتار فراگیر پس از قرار گرفتن در موقعیت در مقایسه با پیش از آن گویای تغییر باشد چه اتفاقی افتاده است؟
الف.توانایی
ب.استعداد
ج.یادگیری&
د.رشد
۶۷ .انچه مورد قضاوت وارزشیابی دانشجو قرار میگیرد چه چیز او میباشد؟
الف.توان بالقوه
ب.تغییر
ج.تجربه
د.عملکرد&
۶۸ .نتیجه یادگیری است و مستقیما قابل مشاهده است؟
الف .تغییر
ب .تجربه
ج.عملکرد&
د.یادگیری
۶۹ .تغییری است که در درون موجود زنده یا در توان رفتاری صورت میگیرد؟
الف.عملکرد
ب .تجربه
ج.یادگیری&
د.تربیت
۷۰ .روانشناسان بر چه نکته ای در مورد یادگیری اتفاق نظر پیدا کرده اند؟؟
الف.یادگیری بر اثر تغییر میباشد
ب.یادگیری بر اثر روش میباشد
ج.یادگیری بر اثر تجربه یا تعامل بر محیط میباشد&
د.یادگیری بر اثر کسب دانش بر اثر تمرین میباشد
۷۱ .از بنیانی ترین انواع یادگیری میباشد که در ان پاسخ حاصل یک محرک شناخته شده است؟؟
الف.شرطی شدن کنشگر
ب.شرطی شدن کلاسیک&
ج.شرطی شدن فعال
د.شناختی

راستی! از این لینک خلاصه همه فصل های کتاب روش ها و فنون تدریس را دانلود کن!

فایل کامل PDF را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود باکس

درس یاد

227 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !