سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

نمونه سوال تستی مبانی نظری تحول بنیادین با پاسخ

نمونه سوال تستی مبانی نظری تحول بنیادین با پاسخ

سوالات تستی تشریحی جلسه ۱۱ تا ۱۵ فلسفه تعلیم و تربیت
۱) کدام گزینه صحیح است؟
الف) تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است

ب) تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی ناپیوسته هویت متربیان به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است

ج) تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته شخصیت متربیان به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است

د) تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی ناپیوسته شخصیت متربیان به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است

پاسخ : گزینه الف
پاسخ تشریحی : تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است

(۲) کدام نوع تربیت بر حسب ساحتهای حیات طیبه می باشد ؟
الف) تربیت بدنی و زیستی

(ب تربیت هنری و زیبایی شناختی

(ج) تربیت اقتصادی و حرفه ای

د) هر سه گزینه

پاسخ : گزینه د
پاسخ تشریحی: تربیت بر حسب حیثیتهای حیات که شش ساحت در تربیت را شمردیم تربیت دینی (اعتقادی) عبادی و اخلاقی ، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت بدنی و زیستی، تربیت هنری و زیبایی شناختی ، تربیت اقتصادی و حرفهای و تربیت علمی و فناوری این شش ساحت یا شش نوع تربیت بر حسب ساحتهای حیات طیبه بود.

راستی! خلاصه درس مبانی نظری تحول بنیادی را از اینجا دریافت کنید …

3) ………….. تربیتی است سازماندهی شده با مخاطبان مشخص با ورود و خروج و یک نظام منجر به کسب مدرک.
الف) تربیت عمومی       ب) تربیت غیر رسمی          ج) تربیت رسمی         د) هیچ کدام
پاسخ : گزینه ج
پاسخ تشریحی : تربیت رسمی تربیتی بود سازماندهی شده با مخاطبان مشخص با ورود و خروج و یک نظام منجر به کسب مدرک

(۴) کدام گزینه انواع تربیت بر حسب مخاطبان است؟
الف) تربیت اجتماعی و سیاسی
ب تربیت الزامی و تربیت اختیاری
ج) تربیت رسمی و تربیت غیر رسمی
د تربیت عمومی و تخصصی

پاسخ : گزینه د
پاسخ تشریحی : تربیت بر حسب مخاطبان که تربیت عمومی و تخصصی بود که آیا عموم افراد جامعه را شامل میشود یا تعداد کمی از افراد جامعه را به صورت خاص در بر می گیرد .
(۵) تربیت در قالبهایی مثل رسانه یا خانواده یا نهادهایی مثل نهادهای دینی کدام نوع تربیت است ؟
الف) تربیت عمومی           ب) تربیت غیر رسمی            ج) تربیت رسمی           د) هیچ کدام

………….

فایل سوالات تستی نمونه سوال تستی مبانی نظری تحول بنیادین با پاسخ را از باکس دانلود زیر دریافت کنید.

دانلود باکس

درس یاد

227 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !