آموزش علوم تجربی نهم- فصل نهم ماشین ها
آموزش علوم تجربی نهم- فصل هشتم