آموزش علوم تجربی هفتم - فصل دهم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
آموزش فصل منابع انرژی هفتم
سوالات و مسئله های کار فصل هشتم علوم هفتم
آموزش علوم تجربی هفتم - فصل هشتم