جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم (ازماده به انرژی) _ آقامحمّدی
آموزش ژنتیک زیست دوازدهم صفرتاصد (قسمت دوم ) _ آقامحمدی
آموزش ژنتیک زیست دوازدهم صفرتاصد
جزوه فصل چهارم (تنظیم شیمیایی) زیست یازدهم _ آقامحمّدی
جزوه فصل سوم (دستگاه حرکتی) زیست یازدهم _آقامحمّدی
نکات کنکوری زیست شناسی دهم فصل اول
جزوه فصل دوم (حواس) زیست یازدهم _آقامحمّدی
جزوه فصل اول (تنظیم عصبی) زیست یازدهم _آقامحمّدی
تغییرات و اصلاحیات کتاب زیست شناسی دهم چاپ 97
جزوه و نکات تکمیلی و مهم زیست شناسی دهم فصل پنجم
جزوه فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان) زیست یازدهم _آقامحمّدی