جزوه خازن ها فصل اول فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی
جزوه فیزیک دهم اندازه گیری و بردارها مهندس حمید رستمی
جزوه فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی الکتریسیته و مغناطیس امیرحسین سالاریان